УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

(2021 – 7 – 1 – ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

Хуулийн этгээдийн улсын  бүртгэлийн үйлчилгээ
 • Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах – 10000 төгрөг /500 төгрөг байсан/
 • Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулсан хугацааг сунгах – 15000 төгрөг /шинээр нэмэгдсэн/
 • Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох  –  Үнэ төлбөргүй /5000 төгрөг байсан/
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох – 88000 төгрөг /Шинээр нэмэгдсэн/
 • Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ дахин олгох – 40000 төгрөг /Шинээр нэмэгдсэн/
 • Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар олгох – 10000 төгрөг /Шинээр нэмэгдсэн/
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ
 • Монгол Улсын иргэнд төрөөс үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэн газрын эрхийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох – Үнэ төлбөргүй /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Монгол Улсын иргэнд төрөөс худалдаж өмчлүүлсэн газрын эрхийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох – Үнэ төлбөргүй /Шинээр нэмэгдсэн/
 • Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж,  гэрчилгээ олгох – Үнэ төлбөргүй /Шинэчилсэн/
 • Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх – Үнэ төлбөргүй /Шинээр нэмэгдсэн/
 • Хуулиар төрийн болон албаны нууцад хамааруулсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх – Үнэ төлбөргүй /Шинээр нэмэгдсэн/
 • Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцыг өмчлөх эрхийг бүртгэх – 5000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж, гэрчилгээ олгох – Эрхийн улсын бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 1 хувь /Шинэчилсэн/
 • Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжилтийг бүртгэх – 20000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Гэрээ, хэлцлийн үндсэн дээр бүртгэл салгаж, шинээр бүртгэх – 20000 төгрөг /8000 байсан/
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах – 8000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхтэй холбоотой дараах бусад эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 10000 төгрөг  /Өөрчлөгдөөгүй/
   1.  түрээсийн гэрээ;
   2.  сервитут;
   3.  узуфрукт;
   4.  усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс (лизинг) – ийн гэрээний эрх;
   5.  бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх.
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх – Үнэ төлбөргүй /10 000 байсан/
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа (ипотек) – ны болон батлан даалтын гэрээний эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх – Гэрээний үндсэн үүргийн үнийн дүнгийн 0.05 хувь /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Барьцаалбар бүртгэх – 3000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Барьцаалбарт оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх – 5000 төгрөг /3000 байсан/
 • Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгэх – 5000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн  гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах – Үнэ төлбөргүй /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх – 5000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох – Үнэ төлбөргүй /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээг дахин олгох (хаясан, үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд) – 20000 төгрөг /Өөрчлөгдөөгүй/
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг хаах – Үнэ төлбөргүй /Өөрчлөгдөөгүй/
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Г. Даваадорж

Байгууллагын сургалт хөгжлийн тогтолцоог хэрхэн үр дүнтэй удирдах вэ? (№105)

Өмнөх нийтлэл

Монгол-Солонгосын бизнес форумын тойм

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a replyYour email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.