Баннер – Хөндлөн 1 7 хоног 200’000₮
Баннер – Хөндлөн 2 7 хоног 200’000₮
Баннер – Хөндлөн 3 7 хоног 200’000₮
Баннер – Босоо 1 7 хоног 150’000₮
Баннер – Босоо 2 7 хоног 150’000₮