2021 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний байдлаар E-Mongolia  төрийн цахим үйлчилгээний платформд ААН-үүдэд зориулсан 16 чиглэлийн, 33 төрийн байгууллагын 338 үйлчилгээг онлайнаар авах боломжтой байна. Өдөр бүр шинэ үйлчилгээнүүд нэмэгдэж байгаа бөгөөд ойрын хугацаанд нийт 592 үйлчилгээг цахим болгоно гэж Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас мэдээллээ.

 1. НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа
 1. НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР
 • Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах
 • Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчны баазны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 1. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ
 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт
 1. НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР
 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт / Нийслэл /
 • Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах
 • Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгох
 1. НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 • Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох
 • Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх
 • Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
 1. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ
 • Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 1. ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт
 1. ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР
 • В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • Албан зэргийн А2 ангиллын визийн зөвшөөрөл
 • Жуулчин буюу J, ажил хэргийн буюу В визийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 1. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР
 • Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сунгах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 1. ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
 • Жижиг, дунд, үйлдвэр эрхлэгчийн тодорхойлолт
 1. АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ
 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах
 1. НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 • Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах
 • Инженерийн шугам, сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах
 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх
 1. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР
 • Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ
 1. МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК
 • Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /B/
 • Холбооны худаг, сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөхцөл олгох, сунгах /C/
 • Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах / D/
 • Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох сунгах /А/
 1. МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Адууны ясны гурил
 • Амьд мал, амьтан, шувуу, үр хөврөл
 • Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / нохой, муур /
 • Ангийн олзвор
 • БНХАУ руу экспортлох хивгийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз, банш
 • БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох түүхий эдийн гэрчилгээ / үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт/
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хонь ямааны махны гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооноос бусад улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /
 • Европын холбооны улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /
 • Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / арьс, шир/
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / ноос, ноолуур/
 • Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод
 • Солонгос улс руу экспортлох адууны махан дайвар
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас
 • Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд
 • Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн
 • Усны амьтан
 • Хятад улс руу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Хятад улс руу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр импортлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Цооног өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Япон улс руу гаргах сүүний гэрчилгээ
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин механизм, тоног, төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох
 • Өлөн гэдэг дамжуулан тээвэрлэх
 1. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
 1. УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 1. НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР
 • Билльярд, боулинг, дэлгэцийн гольф, автоматаар тоглоом эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Диско клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газар үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Караоке эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Соёл урлагийн / дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Тайчих клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 1. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар
 • Автын агаарын бохирдлын төлбөр
 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
 • Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр
 • Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ
 • Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр
 • Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх
 • Газрын төлбөр төлөх
 • Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
 • Галт зэвсгийн албан татвар төлөх
 • Дотоодын архины онцгой албан татвар
 • Дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний суутгасан НӨАТ
 • Дотоодын дарсны онцгой албан татвар
 • Дотоодын пивоны онцгой албан татвар
 • Дотоодын спиртийн онцгой албан татвар
 • Дотоодын тамхины онцгой албан татвар
 • Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар
 • Зам ашигласны төлбөр
 • Нийслэлийн хотын албан татвар
 • Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр
 • Ойн нөөц ашигласны төлбөр
 • Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ
 • Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр
 • Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар төлөх
 • Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Татварын алданги төлөх
 • Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
 • Татварын торгууль төлөх
 • Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх
 • Ус бохирдуулсны татвар төлөх
 • Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр төлөх
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
 • Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр
 • Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр
 1. УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК
 • Дулааны техникийн нөхцөл /Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох /
 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл
 • Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо /Улаанбаатар дулааны сүлжээ /
 1. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
 • Үүрэн холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл авах
 • Арилжааны радио /хэт богино долгион/ үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл
 • Арилжааны радио
 • Арилжааны телевиз
 • Бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Интернэтийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Интернэтийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл
 • Мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / бусад /
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / хиймэл дагуулаар дамжуулах /
 • Олон нитийн радио, телевиз
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ
 • Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 • Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг
 • Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт – Арилжааны радио
 • Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Радио телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ – баталгаажуулалт
 • Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Төлбөртэй радио, телевиз
 1. ХОТЫН СТАНДАРТ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
 • Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах
 1. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс үйлдвэрлэх зөвшөөрөл сунгалт
 • Дарс үйлдвэрлэх зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз
 • Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тэмээ экспортод гаргах лиценз
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Хонь экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн адуу экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн гахай экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр экспортод гарга лиценз
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ямаа экспортод гаргах лиценз
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үржлийн бусад адуу экспортод гаргах лиценз
 • Үржлийн бусад үхэр экспортод гаргах лиценз
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 1. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ
 • Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт
 1. ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох
 1. ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 1. ДАРХАН, СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХК
 • Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем
 1. УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК
 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ
 1. БАГАНУУР, ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем
 1. ЭРДЭНЭТ, БУЛГАНЫ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем
 1. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
 • Цахилгааны техникийн нөхцөл / 1MBA болон түүнээс дээш ачаалалтай эсвэл цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барьж, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох /
 • Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл
 • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа
 1. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Бизнес сэтгүүл

Европын холбоо: Уул уурхайн бус экспортыг дэмжинэ

Өмнөх нийтлэл

Америк дахь монгол финтек (№94)

Дараагийн нийтлэл

Сэтгэгдэл

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.